การปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง

มันเทศญี่ปุ่น

เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ทนแล้งได้ดี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี เจริญเติบโตได้ดีในดินทราย โดยสามารถปลูกทดแทนพืชชนิดอื่นได้ และให้ปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่สูง นอกจากนี้มันเทศยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ปัจจุบันบนพื้นที่สูงมีการส่งเสริมให้ปลูกมันเทศญี่ปุ่น 2 ชนิด ได้แก่ มันเทศญี่ปุ่นเนื้อสีเหลือง และมันเทศญี่ปุ่นเนื้อสีม่วง ในการปลูกมันเทศญี่ปุ่นสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. การคัดเลือกพื้นที่ปลูก : ดินทราย หรือดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) มากกว่าร้อยละ 3.5

2. การเตรียมยอดพันธุ์ : ปลูกมันเทศญี่ปุ่นในแปลงปลูกอย่างน้อย 2 เดือน จากนั้นคัดเลือกและตัดยอดที่อวบ ให้มีความยาว 30 เซนติเมตร โดยตัดยอดพันธุ์ก่อนลงปลูกประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้ยอดมันเทศญี่ปุ่นไม่เปราะหรือหักตอนปลูก

3. การเตรียมแปลงปลูก : ใช้รถไถพรวนดินให้ละเอียดประมาณ 3 ครั้ง โดยไถพรวนครั้งที่ 2 หลังจากไถครั้งที่ 1 15 วัน และ ครั้งที่ 3 หลังจากไถครั้งที่ 2 15 วัน เพื่อลดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน จากนั้นขึ้นแปลงขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร

4. การปลูก : ปลูกมันเทศญี่ปุ่นแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างหลุม 30 เซนติเมตร

5. การให้น้ำ : ให้น้ำวันละ 1 ครั้ง ในช่วง 1 เดือนแรกหลังปลูก จากนั้นให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และงดน้ำก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห

6. การให้ปุ๋ย

- ก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยหมักโดยหว่านบนแปลง อัตรา 1,500 กิโลกรัม/ไร่ จำนวน 1 ครั้ง

- หลังจากปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กรัม/ต้น 1 ครั้ง

- หลังจากปลูก 2 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสมกับ 13-13-21 (1:1) อัตรา 5 กรัม/ต้น จำนวน 1 ครั้ง

7. การป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ : ฉีดพ่นเชื้อราเมทาไรเซียมทุกๆ 7 วันหลังปลูก และใช้กับดักฟีโรโมนด้วงงวงมันเทศ 

8. การตลบเถามันเทศญี่ปุ่น : ตลบเถาโดยพลิกใบมันเทศญี่ปุ่นที่เลื้อยบนบริเวณร่องปลูกขึ้นบนแปลง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ตลบเถาเมื่อมันเทศญี่ปุ่นมีอายุ 2 เดือน และครั้งที่ 2 หลังจากตลบเถาครั้งแรก 20 วัน เพื่อกระตุ้นให้มันเทศญี่ปุ่นสร้างหัว

9. การตัดเถามันเทศญี่ปุ่น : ก่อนเก็บเกี่ยวมันเทศ 3-5 วัน ทำการตัดเถามันเทศญี่ปุ่น โดยตัดสูงจากโคนต้นประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อให้หัวมันเทศมีความหวานเพิ่มขึ้น

10. การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวมันเทศญี่ปุ่นพันธุ์เนื้อสีเหลืองที่มีอายุ 120 วัน และพันธุ์เนื้อสีม่วงที่มีอายุ 150 วันนับจากวันปลูก โดยใช้รถไถหรืออุปกรณ์ขุดในการเก็บเกี่ยว

การเตรียมยอดพันธุ์ 

 การเตรียมแปลงปลูก

 การปลูกมันเทศญี่ปุ่น

 การป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ

 การตลบเถามันเทศญี่ปุ่น

 การตัดเถามันเทศญี่ปุ่น

 การขุดมันเทศญี่ปุ่น

 มันเทศญี่ปุ่น

 เขียน/ เรียบเรียงเรื่องโดย: นางสาวนิตยา  โนคำสร้างเมื่อ: 30 สิงหาคม 2561 | เข้าชม 14,552 ครั้งอื่น ๆ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

  • องค์ความรู้ สวพส.
  • องค์ความรู้ด้านอาชีพ
  • อาชีพในภาคการเกษตร
  • พืชไร่ (การปลูกพืช)

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: [email protected]

ผู้ดูแลระบบ