กิจกรรมวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงบนฐานขององค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานพัฒนาพื้นที่สูงและสามารถขยายผลสำเร็จของการทำงานของสถาบันอย่างกว้างขวาง โดยกิจกรรมที่สำคัญของสถาบันอีกกิจกรรมหนึ่งคือ กิจกรรมวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนจัดระหว่างวันที่    14 -16 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และกล่าวรายงานโดย นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 1,357 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สถาบันเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ต่างๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การนำเสนอผลงานเด่น/ผลสำเร็จจากงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบันเน้นผลงานเด่นจากการดำเนินงานของสถาบัน ทั้งในส่วนของงานวิจัย งานพัฒนา และงานสนับสนุนอื่นๆ ที่สอดคล้องตามนโยบายที่สำคัญ กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ มีมุมสาธิตองค์ความรู้โครงการหลวงและสถาบันเช่น การขยายพันธุ์พืช การทำฮอร์โมนสำหรับพืช การตัดแต่งกิ่งไม้ผล เป็นต้น และกิจกรรมการประกวดต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกิจกรรมอาสาทำความดี

การนำเสนอผลงานเด่น/ผลสำเร็จจากงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยผู้นำเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สถาบันทั้งหมดจำนวน 12 ผลงาน ได้แก่

     1. ห้วยเป้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เบ็น เป็นสุข" นำเสนอโดย นายเติง ขัติหลง ผู้ใหญ่บ้านห้วยเป้า โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า จ.เชียงใหม่

     2. “แม่วากโมเดล” ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการฟื้นฟูป่า สร้างป่าสร้างรายได้ นำเสนอโดย นายบุญสี กาไว ผู้ใหญ่บ้านแม่วาก โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ จ.เชียงใหม่

     3. แม่จริม ชุมชนลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง นำเสนอโดย นายมนัส กุณนา นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม จ.น่าน

     4. ก้าวเล็กๆ ในคลองลาน จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง นำเสนอโดย นางสาวนนทลี พรศักดิ์ศิริกุล โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

     5. การบริหารจัดการกลุ่มผักอินทรีย์ชุมชนห้วยเขย่ง นำเสนอโดย นายยาว นายสว่าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี

     6. บทบาทผู้นำเกษตรกร: ผู้ขับเคลื่อนงาน สวพส. มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน นำเสนอโดย นายสรรภกรณ์ พิมพ์พวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เชียงราย

     7. สหกรณ์เปลี่ยนชีวิตพัฒนาธุรกิจ พัฒนาชีวิตเกษตรกร นำเสนอโดย ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ.ตาก

     8. ข้าวนาและกาแฟเพื่อการดูแลป่าอย่างยั่งยืน นำเสนอโดย นางสาวสายไหม ใจปิง และคณะ  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ จ.น่าน

     9. พลิกฟื้นพื้นที่สีแดงเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา นำเสนอโดย นายศุภฤกษ์ บุญประสพ และคณะ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จ.เลย

     10. การปรับระบบแปลงเกษตรเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดแบบยั่งยืน นำเสนอโดย นายประชัน  บรรจง และคณะ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

     11. สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์และการวางแผนการปลูกพืชอย่างแม่นยำ นำเสนอโดย นายจุฑาธิป ศิโรรส และคณะ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

     12. ระบบการจัดการน้ำในเมล่อนอย่างง่าย นำเสนอโดย นายสุทธิรักษ์ อุปนันท์ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า จ.เชียงใหม่

 

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบัน โดยเน้นผลงานเด่นจากการดำเนินงานของ สวพส.ทั้งในส่วนของงานวิจัย งานพัฒนา และงานสนับสนุนอื่นๆ ที่สอดคล้องตามนโยบายสำคัญต่างๆ โดยมีการจัดแสดงตัวอย่างผลผลิต/ผลงานจริง และกิจกรรมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริเวณนิทรรศการ

 

กิจกรรมการประกวดต่างๆ เพื่อเป็นกิจกรรมในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 5 กิจกรรมประกอบด้วย

     1. การประกวดคลิปสั้น แสดงผลงานเด่นของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สถาบัน โดยเป็นผลงานเด่น/ผลสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบัน ผลการประกวดทั้งหมด 9 รางวัล ได้แก่

     2. การประกวดโปสเตอร์ผลงานเด่น การพัฒนาพื้นที่สูงด้านต่างๆ โดยโปสเตอร์ผลงานเด่นของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ส่งแสดงผลงาน จำนวนผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 90 ผลงาน จำแนกผลการตัดสินทั้งหมด 4 ด้าน ด้านละ 3 รางวัล รวมรางวัลผลงานทั้งหมด 12 รางวัล ได้แก่

     3. การประกวดผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่สถาบัน

     4. การประกวดเมนูอาหารจากวัตถุดิบบนพื้นที่สูง

     5. การประกวดภาพถ่ายจากการทำงานของสถาบัน โดยชมรมถ่ายภาพ

 

กิจกรรมอาสาทำความดี โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม การร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์และบริเวณใกล้เคียง โดยมีกิจกรรมดังนี้

            1) ร่วมกันเก็บขยะบริเวณรอบอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บริเวณแยก สวพ.1 ถึงวงเวียนช้าง และบริเวณราชพฤกษ์เพลสถึงปู่แสะย่าแสะ

            2) ร่วมกันทำความสะอาดรางระบายน้ำบริเวณวงเวียนช้างถึงราชพฤกษ์เพลสสร้างเมื่อ: 1 ตุลาคม 2562 | เข้าชม 667 ครั้งอื่นๆ

  • การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงที่ สวพส. มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถยกระดับการพัฒนาตนเอง บนฐานความรู้และหลุดพ้นจากกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำสุดของประเทศ จึงสอดคล้องกับทั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของประเทศไทย ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนามีความครอบคลุม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
  • ผึ้งมีความสำคัญ ในระบบนิเวศทางธรรมชาติเพราะ ผึ้ง เป็นตัวแพร่กระจายเกสรพืช ช่วยทำให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชในป่าและในการเกษตร ความสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่รอดของมนุษย์
  • เมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน เท่ากับว่าฤดูกาลของเห็ดป่ากำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง
  • วิถีของเกษตรกรบ้านห้วยน้ำใส อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่สำหรับหมุนเวียนในการทำเกษตรไม่น้อยกว่า 3-4 แปลงต่อครัวเรือน ซึ่งในแต่ละปีเกษตรกรจะต้องตัดถางและเผาเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ (ความต้องการบริโภคข้าวของเกษตรกรต่อ 1 ครัวเรือน ประมาณ 150 ถัง คิดเป็นมูลค่า 15,000 บาท) ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรลดหรือเลิกการทำไร่หมุนเวียน จึงต้องสร้างรายได้ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรก่อน
  • กระเทียม (Garlic; Allium sativum Linn.) เป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยโดยปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมกับการปลูกกระเทียม (ไฉน, 2542) โดยมีพื้นที่ปลูก 70,927 ไร่ หรือร้อยละ 98 ของพื้นที่ปลูกกระเทียมทั้งประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
  • เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะเลยทีเดียว อย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกัญชงหรือที่ในปัจจุบันเรียกกันว่า "เฮมพ์" และกัญชา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เฮมพ์และกัญชา อยู่ในสกุล (genus) และชนิด (species) เดียวกัน ต่างกันที่ ชนิดย่อย (subspecies) เฮมพ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ssp. sativa ส่วนกัญชามีชื่อว่า Cannabis sativa L. ssp.indica
  • โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมดจำนวน 33 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น 4 กลุ่มดังนี้ พื้นที่กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี พื้นที่กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชียงราย พื้นที่กลุ่มที่ 3 ได้แก่ น่าน และพื้นที่กลุ่มที่ 4 ได้แก่ ตาก, แม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูง 500 เมตร เหนือระดับปานกลางของน้ำทะเล
  • ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเกษตร เนื่องจากดินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช ช่วยยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง และยังทำหน้าที่เก็บกักน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช
  • มะเขาควาย หรือชื่อท้องถิ่น มะเขาวัว พืชที่ถือเป็นโอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากฐานชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นพืชไม้เถาเลื้อยยาว มักเลื้อยพาดตามต้นไม้ใหญ่
  • ชุมชนบ้านวะโดโกร ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่งเสริมของโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพหลักคือ การปลูกข้าวไร่ โดยทุกครัวเรือนจะปลูกข้าวไร่เพื่อใช้บริโภคตลอดปี

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: [email protected]

ผู้ดูแลระบบ