แผนการจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ Knowledge Management เป็นวิธีการบริหารที่จำเป็นสำหรับการบริหารยุคใหม่

ในเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) หรือระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นกับการสร้าง การกระจาย และการใช้ความรู้และสารสนเทศการจัดการความรู้ มุ่งเน้นการจัดการเพื่อใช้และพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่อยู่ในองค์กรหรือ Tacit Knowledge ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ในการทำงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานจริงขององค์กร โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดข้อจำกัด ด้านเวลาและสถานที่ของบุคลากรในองค์กรให้สามารถสื่อสารกัน เพื่อการค้นคว้าแก้ปัญหาหรือเพื่อการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วทันการณ์เพื่อเป็นการบูรณาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนาองค์กรบุคลกรและสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดเพิ่มเติม ((คลิ๊ก))

แผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติม ((คลิ๊ก))

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:053-328496-8
โทรสาร:053-328494, 053-328229
E-mail: [email protected]

ข้อเสนอแนะ

Contact form submitted

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: [email protected]

ผู้ดูแลระบบ