ความเป็นมาของโครงการ

การดำเนินงานในโครงการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ และจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (2559 – 2561)

จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ สารสนเทศเพื่อรองรับการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ

ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบการทำงาน ศักยภาพของบุคลากร และองค์ความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผ่านเครื่องมือทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

รวมทั้งเป็นการพัฒนาต่อยอดให้ระบบสารสนเทศจัดการความรู้สามารถตอบสนองต่อการใช้งาน

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในการช่วยการตัดสินใจของบุคลการในการใช้ความรู้ในการทำงาน และของประชาชนในการติดตามข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ซึ่งการนำไปใช้งานจะมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นประเภทและรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ใช้ รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่ต้องสะดวก รวดเร็ว

โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่การใช้งาน (Mobility) ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้ระบบสารสนเทศจัดการความรู้สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน

และพัฒนางาน และผู้บริหารระดับสูงที่ใช้ในการตัดสินใจ รวมไปถึงการทำงานเชื่อมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร

สุดท้ายทำให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สามารถยกระดับความสามารถในการปฏิบัติราชการต่อไป

การดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

ศึกษาความต้องการ (requirement) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และวิเคราะห์องค์ความรู้ (knowledge analysis) เพื่อการออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ดำเนินงานตามกระบวนการวิศวกรรมความรู้ (knowledge engineering) ตามมาตรฐานสากล เพื่อการตรวจสอบหัวข้อความรู้ (knowledge audit) และการสร้างแบบจำลองความรู้ (knowledge model)
พัฒนาระบบการจัดการความรู้นำร่อง (knowledge management system) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่างในการเผยแพร่องค์ความรู้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้สามารถประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการทำงาน
วางแผนกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ


อ้างอิงจาก : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ และจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (2559 – 2561)

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:053-328496-8
โทรสาร:053-328494, 053-328229
E-mail: [email protected]

ข้อเสนอแนะ

Contact form submitted

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: [email protected]

ผู้ดูแลระบบ