ทั่วถึงและเท่าเทียม Leaving No one in Highlands Behind

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงที่ สวพส. มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถยกระดับการพัฒนาตนเอง บนฐานความรู้และหลุดพ้นจากกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำสุดของประเทศ จึงสอดคล้องกับทั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของประเทศไทย ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนามีความครอบคลุม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

รายละเอียด
กิจกรรมวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

สรุปผลการจัดกิจกรรมวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
ชีวิตสังคมผึ้งบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่า

ผึ้งมีความสำคัญ ในระบบนิเวศทางธรรมชาติเพราะ ผึ้ง เป็นตัวแพร่กระจายเกสรพืช ช่วยทำให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชในป่าและในการเกษตร ความสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่รอดของมนุษย์

รายละเอียด
เห็ดป่า.....หาได้ทุกปี..ไม่มีลด?

เมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน เท่ากับว่าฤดูกาลของเห็ดป่ากำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง

รายละเอียด

E-Learning

เรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ของตนเอง อันจะส่งผลให้ผลผลิตกาแฟอราบิก้ามีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น
Learn More
ข้าวไร่พืชอาหารหลักของชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ มาเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวไร่อย่างไรให้ได้ผลผลิตสูง และเทคนิคการจัดการต่างๆกัน
Learn More
ปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วเพิ่มรายได้เป็น 2 เท่า สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ดินให้สมบรูณ์แบบอัตโนมัติ ครบวงจร
Learn More
องค์ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถนำมาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระทำอยู่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้
คำนิยาม "องค์ความรู้"
องค์ความรู้โครงการหลวงที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งนำไปสู่การผลิตและการถ่ายทอดนวัตกรรม และความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน 1. องค์ความรู้ด้านอาชีพ 2. องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ และป่าไม้) 3. องค์ความรู้ด้านชุมชน 4. องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
คำนิยาม "องค์ความรู้โครงการหลวง"
องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการทดลอง ศึกษาวิจัยว่าเหมาะสมกับพื้นที่สูงและนำมาทดสอบขยายผลปฏิบัติในพื้นที่ของโครงการหลวงของแต่ละพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสมแล้วจึงขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ของโครงการหลวงเป็นหลัก และขยายสู่ชุมชนนอกพื้นที่ตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การส่งเสริมแนะนำดูแลและควบคุมคุณภาพของโครงการหลวง
คำนิยาม "องค์ความรู้ สวพส."

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: [email protected]

ผู้ดูแลระบบ